עדכון 1.71 יצא לדרך.
עיקר הדברים:
נוספו רשימות נתונים חדשות לנתוני תקשורת כלים שלובים,
נוספו ועודכנו טפסי הוצל"פ בהתאם לעדכונים האחרונים הנדרשים
נוספו דו"חות מערכת חדשים לרשימת הדו"חות והגדרות חדשות, המאפשרות לשמור נוסחים קבועים לנספחים והודעות.
לקבלת מידע על השינויים והשדרוגים הנוספים הכנסו: פירוט השינויים בגרסה 1.71 של עודכנית פלטינום