תשלומים במס"ב

כל התשלומים
בקובץ אחד
ובקליק אחד!

חסכו לעצמכם הדפסת שייקים, שליחת תשלומים בדואר, חתימות ועיכובים.

כלי תשלומים במס"ב של עודכנית מאפשר לכם לרכז את כל התשלומים לכל הספקים בקובץ אחד הכולל את הסכומים, את תאריכי הפירעון, חתימות דיגיטליות, הגדרות תשלום קבועות מראש ואפילו התראות בsms  על סכום התשלום שהתקבל ונתוני החשבון אליו הועבר התשלום. 

מהיום – אין צורך בשיקים, בחתימה על כל שיק לחוד, במשלוח מעטפות עם השיקים ובשיחות עם הספק לבירור מתי יגיע השיק.

הצצה לפנים המערכת: