מסך סיכום כספי ללקוח/תיק

מצב כספי סיכומי – מאפשר לך להציג בצורה סיכומית את הפעילות הכספית שנעשתה בכרטיס הלקוח או התיק. כניסה לחוצץ תאפשר לך לקבל תמונת מצב ולהעריך בצורה מהירה את כדאיות העבודה מול הלקוח.

בחוצץ זה מוצגים סה"כ חיובים, חשבונות עסקה, חשבוניות קבלות והוצאות שהופקו. הנתונים מופרדים לקטגוריות שונות המייצגות נתונים שונים. כניסה לחוצץ יאפשר לך לבחור את סוג המטבע טווח תאריכים להצגה והדפסה של הנתונים.